நெஞ்சொடு புலத்தல் (Nenjotupulaththal)

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: கற்பியல் (Karpiyal) - The Post-marital love

அதிகாரம்: 130. நெஞ்சொடு புலத்தல் (Nenjotupulaththal) - Expostulation with Oneself
நெஞ்சொடு புலத்தல் (Nenjotupulaththal) நெஞ்சொடு புலத்தல் (Nenjotupulaththal) Reviewed by Dinu DK on September 05, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.