வினைத் தூய்மை (Vinaiththooimai)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: அமைச்சியல் (Amaichiyal) - Minister of State

அதிகாரம்: 66. வினைத் தூய்மை (Vinaiththooimai) - Purity in Action
வினைத் தூய்மை (Vinaiththooimai) வினைத் தூய்மை (Vinaiththooimai) Reviewed by Dinu DK on September 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.