நெஞ்சொடு கிளத்தல் (Nenjotukilaththal)

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: கற்பியல் (Karpiyal) - The Post-marital love

அதிகாரம்: 125. நெஞ்சொடு கிளத்தல் (Nenjotukilaththal) - Soliloquy
நெஞ்சொடு கிளத்தல் (Nenjotukilaththal) நெஞ்சொடு கிளத்தல் (Nenjotukilaththal) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.