உறுப்புநலன் அழிதல் (Uruppunalanazhidhal)

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: கற்பியல் (Karpiyal) - The Post-marital love

அதிகாரம்: 124. உறுப்புநலன் அழிதல் (Uruppunalanazhidhal) - Wasting Away
உறுப்புநலன் அழிதல் (Uruppunalanazhidhal) உறுப்புநலன் அழிதல் (Uruppunalanazhidhal) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.