படர்மெலிந் திரங்கல் (Patarmelindhirangal)

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: கற்பியல் (Karpiyal) - The Post-marital love

அதிகாரம்: 117. படர்மெலிந் திரங்கல் (Patarmelindhirangal) - Complainings
படர்மெலிந் திரங்கல் (Patarmelindhirangal) படர்மெலிந் திரங்கல் (Patarmelindhirangal) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.