கண் விதுப்பழிதல் (Kanvidhuppazhidhal)

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: கற்பியல் (Karpiyal) - The Post-marital love

அதிகாரம்: 118. கண் விதுப்பழிதல் (Kanvidhuppazhidhal) - Eyes consumed with Grief
கண் விதுப்பழிதல் (Kanvidhuppazhidhal) கண் விதுப்பழிதல் (Kanvidhuppazhidhal) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.