தகை அணங்குறுத்தல் (Thakaiyananguruththal)

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: களவியல் (Kalaviyal) - The Pre-marital love

அதிகாரம்: 109. தகை அணங்குறுத்தல் (Thakaiyananguruththal) - The Pre-marital love
தகை அணங்குறுத்தல் (Thakaiyananguruththal) தகை அணங்குறுத்தல் (Thakaiyananguruththal) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.