பொழுதுகண்டு இரங்கல் (Pozhudhukantirangal)

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: கற்பியல் (Karpiyal) - The Post-marital love

அதிகாரம்: 123. பொழுதுகண்டு இரங்கல் (Pozhudhukantirangal) - Lamentations at Eventide
பொழுதுகண்டு இரங்கல் (Pozhudhukantirangal) பொழுதுகண்டு இரங்கல் (Pozhudhukantirangal) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.