பசப்புறு பருவரல் (Pasapparuparuvaral)

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: கற்பியல் (Karpiyal) - The Post-marital love

அதிகாரம்: 119. பசப்புறு பருவரல் (Pasapparuparuvaral) - The Pallid Hue
பசப்புறு பருவரல் (Pasapparuparuvaral) பசப்புறு பருவரல் (Pasapparuparuvaral) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.